Algemene Voorwaarden

Versie Januari 2014 – Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten, diensten en handelingen van CodeGroen te Koog aan de Zaan.

 

 • CodeGroen te Koog aan de Zaan, KvK 59722215.
 • Opdrachtgever, de wederpartij van CodeGroen.
 • Overeenkomst tussen opdrachtgever en CodeGroen.

 

1. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in een eerdere overeenkomst tussen de opdrachtgever en CodeGroen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CodeGroen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

2. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient 50% van het factuurbedrag te worden aanbetaald.
 3. Als CodeGroen na betaling van het voorschot een opdracht teruggeeft aan opdrachtgever vindt volledige terugbetaling van de aanbetaling plaats.
 4. Na afronding van een nieuwe website zal CodeGroen een eindfactuur sturen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling.
 5. Als er sprake is van termijnbetalingen, dan kan CodeGroen in overleg met de opdrachtgever de tarieven aanpassen.
 6. Facturering van onderhoudskosten gebeurt per kwartaal vooraf, of de onderhoudskosten worden verrekend met het tegoed van de vooraf ingekochte strippenkaart.
 7. Andere werkzaamheden worden gefactureerd bij oplevering.
 8. Na oplevering en facturatie van een nieuwe website maken CodeGroen en opdrachtgever indien gewenst nieuwe afspraken over een onderhoudscontract, strippenkaart of facturatie.
 9. Alle kosten voor de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
 10. De betalingstermijn van facturen is, tenzij anders aangegeven, 14 dagen. Betaalt de opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan CodeGroen de door CodeGroen te maken kosten voor het betaald krijgen van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het verschuldigde factuurbedrag vermeerderd met de kosten van incasso, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen.
 11. Elke betwisting of klacht inzake facturen moet aan CodeGroen schriftelijk worden voorgelegd binnen acht dagen na ontvangst van de factuur. Na deze datum worden klachten niet in behandeling genomen, terwijl de factuur als onherroepelijk en volledig geaccepteerd wordt beschouwd.
 12. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de factuur te verrekenen met een eventuele vordering jegens CodeGroen.
 13. Opdrachtgever aanvaardt dat CodeGroen facturen digitaal verzendt. CodeGroen behoudt het recht facturen te versturen via de niet-digitale communicatiemiddelen. De opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de digitale facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten inzake het ontvangen van elektronische/digitale facturen.

 

3. Begin van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de opdrachtbevestiging ingevuld en ondertekend ontvangen is door CodeGroen.
 2. aanlevering van benodigde informatie van opdrachtgever ontvangen is door CodeGroen.
 3. de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag ontvangen is door CodeGroen, tenzij anders overeengekomen.

 

4. Onderhoudscontract

Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

 1. Controleren van alle links op de pagina’s van de website.
 2. Het toevoegen of aanpassen van teksten of afbeeldingen op bestaande pagina’s, zoals typefouten, adreswijzigingen of een foto.
 3. In andere gevallen wordt het vooraf afgesproken uurtarief gerekend.
 4. Kosten van een onderhoudscontract moeten vooraf, binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.

 

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (tekst, foto’s en/of toegang tot het controlpanel van de webhoster).

 

6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. CodeGroen zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan met de afspraak dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een specifiek persoon, dan blijft CodeGroen gerechtigd om deze persoon te vervangen door iemand met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CodeGroen worden verstrekt.
 4. Als de gegevens niet op tijd aan CodeGroen zijn verstrekt, heeft CodeGroen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten in rekening te brengen.
 5. CodeGroen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 6. CodeGroen zal zich inspannen om de website op te leveren binnen de in de offerte aangegeven termijn.
 7. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn medewerking aan een tijdige oplevering te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 8. Indien door CodeGroen of door CodeGroen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de nodige faciliteiten.

 

7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien CodeGroen op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan CodeGroen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van CodeGroen.
 2. CodeGroen is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Als er een vaste prijs is afgesproken en partijen van plan zijn om voor extra werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal CodeGroen de opdrachtgever informeren over de kosten hiervan.
 4. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging of verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de wet- en regelgeving.

 

8. Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van een maand en worden iedere maand automatisch verlengd.
 2. De overeenkomst kan op elk moment schriftelijk (per email) worden opgezegd, de beëindiging geldt voor de volgende maand.
 3. CodeGroen kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CodeGroen gesloten overeenkomst of voorwaarden.
 4. CodeGroen heeft het recht geleverde producten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 5. CodeGroen zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van CodeGroen kan worden verlangd.
 6. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 7. Restitutie van het voorschot kan niet worden gevorderd indien sprake is van opzegging of annulering van de opdracht door opdrachtgever.
 8. In geval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft CodeGroen, naast vergoeding van de gemaakte kosten, recht op een deel van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de reden van de opzegging.
 9. CodeGroen maakt daartoe een gespecificeerde factuur op basis van het normale uurtarief van CodeGroen. Het bedrag van de nota wordt in rekening gebracht aan opdrachtgever voor zover het de aanbetaling van 50% overstijgt.

 

9. Levering en levertijd

 1. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen.
 2. Bij een overschrijding van de levertijd met meer dan zes maanden kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Definitieve oplevering van een website is zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website en nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen.

 

10. Bewaartermijn

 1. Tenzij opdrachtgever een onderhoudsabonnement afneemt bij CodeGroen, wordt een door CodeGroen opgemaakte of opnieuw vormgegeven website of het bij de website behorende grafische bronbestand, 12 maanden bewaard, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is eigenaar van het bronbestand.
 3. Na het verstrijken van de bewaartermijn is CodeGroen niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege het ontbreken van bronbestanden.
 4. Indien gewenst door de opdrachtgever kan er een periodieke backup worden ingeregeld die automatisch een kopie van de website en bijbehorende database opslaat.

 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. CodeGroen en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. Indien CodeGroen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CodeGroen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. CodeGroen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een provider, domeinnaamregistrant of anderen waarop CodeGroen geen invloed kan uitoefenen.
 4. CodeGroen is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de providers of derden worden doorgevoerd.
 5. CodeGroen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren van domeinnaam en hosting bij een provider of domeinnaamregistrant.
 6. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik of als identificatie van de opdrachtgever ontbreekt.

 

12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is CodeGroen gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke, niet standaard oorzaak, welke niet aan CodeGroen kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

13. Eigendom

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting.
 2. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht worden. Hierbij zijn de privacy bepalingen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland leidend.
 3. De door CodeGroen vervaardigde website is na volledige betaling van de factuur eigendom van de opdrachtgever.

 

14. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CodeGroen.
 2. Indien een klacht gegrond is zal CodeGroen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

 

15. Algemeen

 1. Als de opdrachtgever de opdracht bevestigt verklaart hij ook dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 2. Op de door CodeGroen ontwikkelde materialen en foto’s berust copyright.
 3. Alle door CodeGroen ontwikkelde websites kunnen door CodeGroen voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen.
 5. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen CodeGroen en opdrachtgever overleggen om nieuwe bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige (vernietigde) bepaling in acht wordt genomen.
 6. Op elke overeenkomst tussen CodeGroen en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 7. CodeGroen kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 8. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de al geleverde diensten.
 9. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. CodeGroen verstrekt deze informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.
 10. CodeGroen heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, indien mogelijk, gebeurt dit altijd in overleg met de opdrachtgever.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met CodeGroen.

Print Friendly, PDF & Email